Información // Informazioa

ZULATU es una escuela de Herri Kirolak que tiene como fin enseñar, difundir y practicar todo tipo de DEPORTE RURAL VASCO empezando por los JUEGOS MINEROS desde niños hasta adultos.

ZULATU Herri Kirol eskola da, eta heburutzat dauka irakastea, praktikatzea eta zabaltzea mota guztietako HERRI KIROLAK. MEATZAKO JOKOETATIK hasiz, umeak zein nagusiak parte hartu dezakete.

miércoles, 7 de mayo de 2014

MEATZAKO JOKOAK // JUEGOS MINEROSA través de los Herri Kirolak, y utilizando algunos materiales que se empleaban en las minas y canteras, os proponemos unos divertidos juegos para que disfruten tanto los niños como los adultos. Aunque se presenten como juegos lúdicos, están basados en a realidad, exactamente en la realidad que vivieron nuestros antepasados. Se harán algunos grupos, estos estarán formaos por 5 personas las cuales tendrán que pasar 7 pruebas

Herri kirolen bitartez harrobi eta meategietan aurkitzen ziren hainbat tresna erabiliz, joko dibertigarriak proposatzen dizkizuegu haurrak zein helduak parte hartzeko.  Nahiz eta joko ludikoak bezala aurkeztu, garai bateko errealitatean oinarrituta daude, gure arbasoek bizi izan zuten errealitatea hain zuzen ere. Talde batzuk osatuko ditugu eta taldeak bost pertsonaz osatuta egongo dira. Zazpi proba hauek dira egin beharko dira

1.   Con un palo se tendrá que llevar un aro de metal.

1.   Makil batekin burdinazko uztaia artez eraman beharko da.

2.     El Botxo se ha jugado tradicionalmente en todo el mundo, aunque en cada pueblo se haya llamado de una forma diferente. En este juego se tendran que meter tres canicas en un agujero. Cuando las tres estén dentro, se tendrá que dar la mano al siguiente jugador para dar paso a la siguiente prueba.
2.     Botxo-a mundu osoan tradizionalki jokatu egin da, baina herri bakoitzean izen ezberdinez izendatu izan dute. Joko honetan hiru kanika sartu beharko dira zulo batean. Hirurak barruan daudenean, hurrengo partaideari eskua eman eta hurrengo probara pasako dira


3.     En este juego, queremos subrayar el trabajo que hacían los pintxes en la mina. En esta prueba tendremos que llevar dos baldes llenos de agua


3.     Lan honetan, goraipatu nahi dugu pintxeak betetzen zuen lana meategian. Proba honetan bi ontzi urez beteta eraman behar ditu.

4.     Para arreglar las vías de la vagoneta, tendrán que ponerse en los agujeros de traviesas unos tornillos. Estos se llevarán de uno en uno y corriendo.


4.     Bagonetetako bideak konpontzeko, trabesetan dauden zuloetan torjoluak banan banan korrika eraman eta kokatu behar dira.

5.     El conocido trabajo de los barrenadores. Tendrán que dar veinte golpes con la barrena. Cuando se acabe esta prueba, todos los componentes del grupo irán hacia la vagoneta. 

5.   Ezaguna den harri-zulatze lana. Hogei kolpe eman beharko dute laztabinarekin. Joko hau bukatzean partaide guztiak bagonetaren ondora hurbilduko dira. 

 

6.     Y la última prueba será el arrastre de la vagoneta. Se tiene que arrastrar la vagoneta hasta que se acabe el recorrido. En esta prueba participaran todos los componentes del grupo excepto uno, ya que se meterá dentro de la vagoneta. 

6.     Eta azken proba bagoneta arrastatzea da. Bagoneta arrastatu behar da ibilbidea bukatu arte. Proba honetan taldeko partaide guztiak parte hartu behar dute, bat izan ezik, bagonetaren barruko aldean sartuko baita.


7.   Cuando la vagoneta llegue a su sitio, tendrá que clavarse una punta en la madera con un martillo.

7. Bagoneta bere lekura ailegatzen denean, untzea oholean sartu behar mailu bategaz jota.